Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3519 929 - 0236 3519 991

Website: www.donga.edu.vn

Email:

Điện thoại: 0236 3.828.559

Địa chỉ: Phòng 704 (Tầng 7), 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Lê Viết Vĩnh

0903.522.967

Nguyễn Lê Hoàng

0983.743.721

a.edu.vn

Giáo vụ: Nguyễn Thị Hưng

0978.043.940