V.v Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác phòng chống dịch COVID 19