Tổ chức hội nghị khoa học sinh viên cấp trường năm học 2017 - 2018

Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-ĐHĐA-NCKH ngày 12/03/2018 về việc tổ chức Hội nghị khoa học sinh viên (SV) cấp trường năm học 2017 – 2018 với chủ đề: “Nghiên cứu Khoa học SV và Cách mạng công nghệ 4.0”.

1. Đối tượng

SV thuộc tất cả các khoa yêu thích khoa học và ứng dụng khoa học vào học tập, thực tiễn.

2. Địa chỉ và thời hạn nộp bài

SV nộp bài viết về khoa (Trợ lý/ Giáo vụ khoa nhận). Trưởng khoa phân công giảng viên biên tập, lựa chọn các bài có chất lượng gửi về phòng Khoa học qua email (nckh@donga.edu.vn) và bản giấy (Phòng 308). Các khoa hoàn thiện và nộp về phòng Khoa học trước ngày 08/05/2018.

3. Khen thưởng

BTC Hội nghị sẽ xem xét khen thưởng cho những sinh viên tích cực tham gia báo cáo trong Hội nghị.

4. Yêu cầu

  • Lãnh đạo khoa thường xuyên theo dõi và đôn đốc cố vấn học tập (CVHT) thông báo cho SV lớp biết và nộp bài theo đúng qui định và thời hạn nêu trên.
  • CVHT thông báo SV lớp biết và phối hợp với khoa để tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất cho SV tham gia báo cáo NCKH.