Thông báo thời gian học môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh Năm 2019