Thông báo rà soát về việc cung cấp căn cước công dân

Thông báo

Thực hiện việc phối hợp rà soát phục vụ công tác cấp căn cước công dân theo Công văn số 653/SGDĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 11/3/2021 kịp thời. Kính nhờ Quý Thầy/Cô gửi đường link dưới cho SV lớp chưa được cấp căn cước công dân thực hiện (có 2 đối tượng):

1. Dành cho SV có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng: https://docs.google.com/.../1FAIpQLScN1qmPRWzSx6.../viewform

2. Dành cho SV không có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng (SV từ các tỉnh/thành phố khác đến ĐN học tập): https://docs.google.com/.../1FAIpQLSd.../viewform

Thời gian thực hiện từ giờ đến hết ngày 27/03/2021 (Chủ nhật).