Thông báo mở lớp học lại ngoại ngữ (Tiếng Anh - Tiếng Nhật)

Theo tình hình đăng ký học lại ngoại ngữ của sinh viên, Phòng QLĐT& CTSV  thông báo đến các SV  những môn sẽ triển khai học lại trong thời gian tới như sau:

           - GE1 (4TC)

           - GE2 (4TC)

           - GE3 (4TC)

           - CE1/PN1 (3TC/2TC)

           - Tiếng Nhật 1 (4TC)

          SV liên hệ trực tiếp CVHT, Khoa chuyên môn để đăng ký học trước ngày 20/11/2019 để triển khai học tập.