Thông báo lịch thi Tiếng Anh - Tiếng Nhật học kỳ 1 2018-2019

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 General English 6 GE6003 06/01/2019 07h30 501  
GE6005 06/01/2019 07h30 502  
GE6006 06/01/2019 07h30 503  
2 Communication 3 CE3007 06/01/2019 09h30 501  
CE3008 06/01/2019 09h30 502  
3 General English 1 GE1071 06/01/2019 09h30 503  
4 Tiếng Nhật 1 JP1012,13 04/01/2019 17h30 110