Lịch thi HK2 giai đoạn 1 - Năm học 2018-2019

1. CD15A1.1

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1. English for Toeic 1 CD15A1.1 25/03/2019 7h30 501
CD15A1.1. 25/03/2019 7h30 502

2. EE16A1,A2

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Vi xử lý - Vi điều khiển EE16A1 25/03/2019 9h30 501
EE16A2 25/03/2019 9h30 502
2 Điều khiển thủy lực khí nén EE16A1 27/03/2019 9h30 501
EE16A2 27/03/2019 9h30 502
3 Điều khiển logic PLC EE16A1 29/03/2019 9h30 101
EE16A2 29/03/2019 9h30 101

3. AE17A1, A2

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Vi xử lý - Vi điều khiển AE17A1 25/03/2019 13h30 501 502
AE17A2 25/03/2019 13h30 503 504
2 Đo lường và cảm biến AE17A1 27/03/2019 13h30 501 502
AE17A2 27/03/2019 13h30 503 504

4. EE16G1

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Vi xử lý - Vi điều khiển EE16G1 25/03/2019 9h30 502
2 Điều khiển logic PLC EE16G1 29/03/2019 9h30 101

5. EE17B11

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Mô hình hóa mô phỏng EE17B11
EE17B11.
EE17B11..
EE17B21
EE17B21..
25/03/2019 18h00 101
2 Lý thuyết điều khiển tự động (Chuyển đôi) EE17B11
EE17B11.
EE17B11..
EE17B21
EE17B21..
31/03/2019 7h30 501
3 Cung cấp điện (Chuyển đôi) EE17B11
EE17B11.
EE17B11..
EE17B21
EE17B21..
31/03/2019 9h30 501

6. EE16A311, 321

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Điều khiển số EE16A311
EE16A311.
EE16A311..
EE16A321
EE16A321.
EE16A321..
EE16A511
26/03/2019 18h00 101
2 Mô hình hóa mô phỏng EE16A311
EE16A311.
EE16A311..
EE16A321
EE16A321.
EE16A321..
EE16A511
28/03/2019 18h00 101

7. EE17C11,C21

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Kỹ thuật lập trình EE17C11
EE17C11.
EE17C11..
EE17C21
EE17E1
26/03/2019 18h00 102
2 Cung cấp điện (Chuyển đổi) EE17C11
EE17C11.
EE17C11..
EE17C21
EE17E1
31/03/2019 9h30 501

8. EE18C11,C21

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Kỹ thuật xung EE18C11
EE18C21
EE18C21.
EE18C21..
EE18E1
25/03/2019 18h00 501