Thông báo lịch thi HK2 giai đoạn 1 Bậc Chính quy

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2018-2019

1. CD15A1.1

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
  English for Toeic 1 CD15A1.1 25/03/2019 7h30 501    
CD15A1.1. 25/03/2019 7h30 502    

 

2. EE16A1,A2

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Vi xử lý - Vi điều khiển EE16A1 25/03/2019 9h30 501    
EE16A2 25/03/2019 9h30 502    
2 Điều khiển thủy lực khí nén EE16A1 27/03/2019 9h30 501    
EE16A2 27/03/2019 9h30 502    
3 Điều khiển logic PLC EE16A1 29/03/2019 9h30 101    
EE16A2 29/03/2019 9h30 101    

 

3. AE17A1, A2

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Vi xử lý - Vi điều khiển AE17A1 25/03/2019 13h30 501 502  
AE17A2 25/03/2019 13h30 503 504  
2 Đo lường và cảm biến AE17A1 27/03/2019 13h30 501 502  
AE17A2 27/03/2019 13h30 503 504  

 

4. EE16G1

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Vi xử lý - Vi điều khiển EE16G1 25/03/2019 9h30 502    
2 Điều khiển logic PLC EE16G1 29/03/2019 9h30 101    

5. EE17B11

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Mô hình hóa mô phỏng EE17B11
EE17B11.
EE17B11..
EE17B21
EE17B21..
25/03/2019 18h00 101    
2 Lý thuyết điều khiển tự động (Chuyển đôi) EE17B11
EE17B11.
EE17B11..
EE17B21
EE17B21..
31/03/2019 7h30 501    
3 Cung cấp điện (Chuyển đôi) EE17B11
EE17B11.
EE17B11..
EE17B21
EE17B21..
31/03/2019 9h30 501    

6. EE16A311, 321

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Điều khiển số EE16A311
EE16A311.
EE16A311..
EE16A321
EE16A321.
EE16A321..
EE16A511
26/03/2019 18h00 101    
2 Mô hình hóa mô phỏng EE16A311
EE16A311.
EE16A311..
EE16A321
EE16A321.
EE16A321..
EE16A511
28/03/2019 18h00 101    

7. EE17C11,C21

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Kỹ thuật lập trình EE17C11
EE17C11.
EE17C11..
EE17C21
EE17E1
26/03/2019 18h00 102    
2 Cung cấp điện (Chuyển đổi) EE17C11
EE17C11.
EE17C11..
EE17C21
EE17E1
31/03/2019 9h30 501    

 

8. EE18C11,C21

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Kỹ thuật xung EE18C11
EE18C21
EE18C21.
EE18C21..
EE18E1
25/03/2019 18h00 501