Thông báo lịch thi HK1 giai đoạn 2 Bậc Chính quy

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2018-2019

1. TD14A1.1, DT14A1.1

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 SCADA TD14A1.1
DT14A1.1
22/12/2018 7h30 101  
2 Chương trình LabVIEW TD14A1.1
DT14A1.1
22/12/2018 9h30 101  

 

2. CD15A1.1

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Scada CD15A1.1 28/12/2018 7h30 501    
CD15A1.1. 28/12/2018 7h30 502    
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh CD15A1.1 03/01/2019 7h30 501    
CD15A1.1. 03/01/2019 7h30 502    
3 Mô hình hóa mô phỏng CD15A1.1 05/01/2019 7h30 101    
CD15A1.1. 05/01/2019 9h30 101    

 

3. EE16A1.1,1.2

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Lý thuyết điều khiển tự động EE16A1 26/12/2018 9h30 501    
EE16A2 26/12/2018 9h30 502    
2 Thiết bị cảm biến EE16A1 28/12/2018 9h30 501    
EE16A2 28/12/2018 9h30 502    
3 Communication 2 EE16A1 03/01/2019 9h30 501    
EE16A2 03/01/2019 9h30 502    
4 Vi xử lý - Vi điều khiển EE16A1 14/01/2019 9h30 501    
EE16A2 14/01/2019 9h30 502    

4. EE17A1, CA17A1

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Kỹ thuật xung số EE17A1 26/12/2018 13h30 514    
CA17A1 26/12/2018 13h30 514    
2 Thiết kế mô phỏng mạch điện tử EE17A1 28/12/2018 13h30 101    
CA17A1 28/12/2018 13h30 101    
3 Năng lượng tái tạo EE17A1 03/01/2019 13h30 501 502  
CA17A1 03/01/2019 13h30 503    

 

5.AE17A1,A2

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Nguyên lý động cơ ôtô AE17A1 26/12/2018 13h30 501 502  
AE17A2 26/12/2018 13h30 503 504  
2 Vật liệu cơ khí AE17A1 28/12/2018 13h30 501 502  
AE17A2 28/12/2018 13h30 503 504  
3 Communication 1 AE17A1          
AE17A2          
4 Vi xử lý - Vi điều khiển AE17A1 14/01/2019 13h30 501 502  
AE17A2 14/01/2019 13h30 503 504  
5 Anh văn chuyên ngành AE17A1 16/01/2019 13h30 501 502  
AE17A2 16/01/2019 13h30 503 504  

 

6. EE16G1

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Lý thuyết điều khiển tự động EE16G1 26/12/2018 9h30 502    
2 Thiết bị cảm biến EE16G1 28/12/2018 9h30 502    
3 Communication 2 EE16G1 03/01/2019 9h30 502