Thông báo Đồ án tốt nghiệp khóa 14, 15

KHÓA THỜI GIAN BẮT ĐẦU ĐỒ ÁN TN THỜI GIAN KẾT THÚC ĐỒ ÁN TN THỜI GIAN NỘP ĐỒ ÁN TN THỜI GIAN BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
14 ĐH Điện Tự Động Điện Tử Viễn Thông 01/09/2018
01/09/2018
30/11/2018
30/11/2018
02/12/2018
02/12/2018
14/12/2018
15 ĐH Cao Đẳng Liên thông 15 02/05/2018 30/06/2018 30/06/2018 02/07/2018