Thông báo Đồ án tốt nghiệp khóa 14, 15

KHÓA

THỜI GIAN BẮT ĐẦU

ĐỒ ÁN TN

THỜI GIAN KẾT THÚC

ĐỒ ÁN TN

THỜI GIAN NỘP

ĐỒ ÁN TN

THỜI GIAN BẢO VỆ

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

14 ĐH

Điện Tự Động

 

Điện Tử Viễn Thông

 

01/09/2018

 

01/09/2018

 

30/11/2018

 

30/11/2018

 

02/12/2018

 

02/12/2018

 

 

14/12/2018

15 ĐH

 

Cao Đẳng

Liên thông 15

 

 

02/05/2018

 

 

30/06/2018

 

 

30/06/2018

 

 

02/07/2018