Thông báo Đánh giá rèn luyện HK2 năm học 2017-2018

 1. Một số điểm mới trong đánh giá kết quả rèn luyện SV kể từ học kỳ 2 (2017-2018):

      + Hình thức đánh giá: Trực tuyến.

      + Số cột điểm đánh giá: 02 cột (thay cho 04 cột trước đây) gồm: SV tự đánh giá và tập thể lớp đánh giá (được gộp từ 3 cột trước đây: BCS lớp, Tập thể và CVHT).

      + Tăng tính khách quan và công bằng trong đánh giá: SV có thể tham gia nhận xét, góp ý cho các SV khác trong lớp và cũng là cơ sở để tập thể lớp làm căn cứ đánh giá từng SV; BCS lớp và CVHT không đánh giá riêng như trước đây mà tham gia cùng tập thể lớp quyết định điểm cuối cùng cho SV.

      + Các tiêu chí liên quan đến kết quả học tập được hệ thống tự động cho điểm (SV không đánh giá).

   2. Thời gian thực hiện:

      - Giai đoạn 1 (SV tự đánh giá): Đến hết ngày 20/6/2018.

      - Giai đoạn 2 (Tổ chức sinh hoạt lớp thông qua kết quả cuối cùng): Đến hết ngày 25/6/2018.

      - Nộp hồ sơ đánh giá kết quả rèn luyện SV về Phòng QLĐT&CTSV: Đến hết ngày 15/7/2018

       Sau các mốc thời gian trên hệ thống sẽ bị khóa cho từng đối tượng.