TB Đánh giá rèn luyện HK2 năm học 2017-2018

1. Một số điểm mới trong đánh giá kết quả rèn luyện SV kể từ học kỳ 2 (2017-2018)

  • Hình thức đánh giá: Trực tuyến.
  • Số cột điểm đánh giá: 02 cột (thay cho 04 cột trước đây) gồm: SV tự đánh giá và tập thể lớp đánh giá (được gộp từ 3 cột trước đây: BCS lớp, Tập thể và CVHT).
  • Tăng tính khách quan và công bằng trong đánh giá: SV có thể tham gia nhận xét, góp ý cho các SV khác trong lớp và cũng là cơ sở để tập thể lớp làm căn cứ đánh giá từng SV; BCS lớp và CVHT không đánh giá riêng như trước đây mà tham gia cùng tập thể lớp quyết định điểm cuối cùng cho SV.
  • Các tiêu chí liên quan đến kết quả học tập được hệ thống tự động cho điểm (SV không đánh giá).

2. Thời gian thực hiện

  • Giai đoạn 1 (SV tự đánh giá): Đến hết ngày 20/6/2018.
  • Giai đoạn 2 (Tổ chức sinh hoạt lớp thông qua kết quả cuối cùng): Đến hết ngày 25/6/2018.
  • Nộp hồ sơ đánh giá kết quả rèn luyện SV về Phòng QLĐT&CTSV: Đến hết ngày 15/7/2018

Sau các mốc thời gian trên hệ thống sẽ bị khóa cho từng đối tượng.