Thông báo đăng ký thi lại Chuẩn đầu ra Tiếng Anh 2019

Đăng ký dự thi tại P201 trước 30/06/2019.

THỜI GIAN TỔ CHỨC ÔN THI: DỰ KIẾN NGÀY 02-03/07/2019.

THỜI GIAN TỔ CHỨC THI: DỰ KIẾN NGÀY 06/07/2019.