Lịch thi KTHP Tiếng Anh không chuyên và học lại yêu cầu

Stt Lớp/Lớp học phần Học phần Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú
1 CE2069 Communication 2 16/12/2020 9h30 507    
2 NU17G1 Communication 2 16/12/2020 9h30 507    
3 TE1014 English for Toeic 1 16/12/2020 7h00 507    
4 WT2_HL_2020 Writing Skill 2 17/12/2020 18h20 503    
5 LG1_HL_7.20 Language 1 19/12/2020 18h20 501    
6 LG2_HL_2020 Language 2 22/12/2020 09h30 501    
7 NU17CLC Communication 2  22/12/2020  9h30 503    
8 NU17CLC Pronunciation 2  22/12/2020  9h30 503