Lịch thi Khóa 18 - 19 Khoa CNKT Điện Điện tử

Khoa CNKT Điện, điện tử

Stt Lớp/Lớp học phần Học phần Ngày thi Giờ thi Phòng thi Ghi chú
1 CA18A1A (27) Điều khiển thông minh 21/12/2020 7h15 501    
2 CA18A1A (27) Kỹ thuật lập trình 16/12/2020 9h30 101    
3 CA18A1A (27) Tiếng Anh chuyên ngành Điện 23/12/2020 15h30 501    
4 CA18A1A (27) Trang bị điện - Khí nén 18/12/2020 9h30 501    
5 EE18A1A (31) Cơ sở và ứng dụng IoT          Hoãn
6 EE18A1A (31) Kỹ thuật lập trình 16/12/2020 9h30 102    
7 EE18A1A (31) Trang bị điện - Khí nén 18/12/2020 9h30 502    
8 EE18A1A (31) Vi điều khiển 23/12/2020 15h30 502