Lịch thi Kết thúc học phần HK2 năm học 2017-2018 Khóa Liên thông

1. EE16A211, 221

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Autocad (KTV) EE16A211 13/04/2018 18H00 101
EE16A211. 13/04/2018 18H00 101
EE16A221 13/04/2018 18H00 101
EE16A221. 13/04/2018 18H00 101
EE16A221.. 13/04/2018 18H00 101
2 Điều khiển số EE16A211 17/04/2018 18H00 501
EE16A211. 17/04/2018 18H00 501
EE16A221 17/04/2018 18H00 501
EE16A221. 17/04/2018 18H00 501
EE16A221.. 17/04/2018 18H00 501
3 Chuyên đề Labview EE16A211 18/04/2018 18H00 101
EE16A211. 18/04/2018 18H00 101
EE16A221 18/04/2018 18H00 101
EE16A221. 18/04/2018 18H00 101
EE16A221.. 18/04/2018 18H00 101
4 Thiết bị cảm biến EE16A211 24/04/2018 18H00 501
EE16A211. 24/04/2018 18H00 501
EE16A221 24/04/2018 18H00 501
EE16A221. 24/04/2018 18H00 501
EE16A221.. 24/04/2018 18H00 501
5 Mô hình hóa mô phỏng EE16A211      
EE16A211.      
EE16A221      
EE16A221.      
EE16A221..      

2. EE16A231

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Thiết bị điện tử y sinh EE16A231 22/04/2018 7H30 501
EE16A231. 22/04/2018 7H30 501
2 Vi mạch điện tử EE16A231 22/04/2018 9h30 501
EE16A231. 22/04/2018 9h30 501

3. TD15A3.1

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Tư tưởng Hồ Chí Minh TD15A3.1 22/04/2018 7h30 501
2 Mô hình hóa mô phỏng TD15A3.1 22/04/2018 9h30 101
3 Chuyên đề Labview TD15A3.1 23/04/2018 18h00 101