Lịch thi học kỳ 2 Khoa Điện - Ô tô

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC: 2017-2018

1. EE17A1, CA17A1

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Lý thuyết mạch EE17A1 21/05/2018 7h30 504 505  
CA17A1 21/05/2018 7h30 505    
2 Toán xác suất thống kê EE17A1 23/05/2018 7h30 504 505  
CA17A1 23/05/2018 7h30 505    
3 Máy điện EE17A1 25/05/2018 7h30 501 502  
CA17A1 25/05/2018 7h30 502    
4 Điện tử ứng dụng EE17A1 28/05/2018 7h30 504 505  
CA17A1 28/05/2018 7h30 505    
5 Đo lường cảm biến EE17A1 30/05/2018 7h30 504 505  
CA17A1 30/05/2018 7h30 505    

 

2. AE17A1, AE17A2

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Nhậ môn ngành AE17A1 21/05/2018 7h30 511    
AE17A2 21/05/2018 7h30 514    
2 Autocad AE17A1 23/05/2018 7h30 101    
AE17A2 23/05/2018 9h30 101    
3 Kỹ thuật điện tử AE17A1 25/05/2018 7h30 504 505  
AE17A2 25/05/2018 7h30 506 507  
4 Kỹ thuật nhiệt AE17A1 28/05/2018 7h30 511    
AE17A2 28/05/2018 7h30 514    
5 Kỹ thuật điện AE17A1 30/05/2018 7h30 504 506  
AE17A2 30/05/2018 7h30 508 510  

 

3. EE17B11, B11., B11.., B21,B21..

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Điều khiển thủy lực khí nén EE17B11 18/05/2018 18h00 501    
EE17B11. 18/05/2018 18h00 501    
EE17B11.. 18/05/2018 18h00 501    
EE17B21 18/05/2018 18h00 502    
EE17B21.. 18/05/2018 18h00 502    
2 Toán xác suất thống kê EE17B11.. 20/05/2018 7h30 403    
EE17B21.. 20/05/2018 7h30 403    
3 General English 5 EE17B11.. 20/05/2018 9H30 403    
EE17B21.. 20/05/2018 9H30 403    
4 Toán chuyên ngành EE17B11.. 26/05/2018 18h00 403    
EE17B21.. 26/05/2018 18h00 403    
5 Cơ ứng dụng EE17B11.. 27/05/2018 7h30 403    
EE17B21.. 27/05/2018 7h30 403    
6 Điện tử công suất EE17B11 27/05/2018 13h30 501    
EE17B11. 27/05/2018 13h30 501    
EE17B11.. 27/05/2018 13h30 501    
EE17B21 27/05/2018 13h30 502    
EE17B21.. 27/05/2018 13h30 502    
7 Thiết bị điều khiển tự động công nghiệp EE17B11 03/06/2018 7h30 506    
EE17B11. 03/06/2018 7h30 506    
EE17B11.. 03/06/2018 7h30 506    
EE17B21 03/06/2018 7h30 507    
EE17B21.. 03/06/2018 7h30 507    
8 Năng lượng tái tạo EE17B11 03/06/2018 9H30 506    
EE17B11. 03/06/2018 9H30 506    
EE17B11.. 03/06/2018 9H30 506    
EE17B21 03/06/2018 9H30 507    
EE17B21.. 03/06/2018 9H30 507    

 

4. EE16A311,311.,311..,321,321.,321..

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Tin học văn phòng (KTV) EE16A311 17/05/2018 18h00 101    
EE16A311. 17/05/2018 18h00 101    
EE16A311.. 17/05/2018 18h00 101    
EE16A321 17/05/2018 18h00 101    
EE16A321. 17/05/2018 18h00 101    
EE16A321.. 17/05/2018 18h00 101    
2 Vi xử lý - Vi điều khiển EE16A311          
EE16A311.          
EE16A311..          
EE16A321          
EE16A321.          
EE16A321..          
3 Robot công nghiệp EE16A311 20/05/2018 7H30 503    
EE16A311. 20/05/2018 7H30 503    
EE16A311.. 20/05/2018 7H30 503    
EE16A321 20/05/2018 7H30 503    
EE16A321. 20/05/2018 7H30 503    
EE16A321.. 20/05/2018 7H30 503    
4 Thiết bị điều khiển tự động công nghiệp EE16A311 21/05/2018 18h00 503    
EE16A311. 21/05/2018 18h00 503    
EE16A311.. 21/05/2018 18h00 503    
EE16A321 21/05/2018 18h00 503    
EE16A321. 21/05/2018 18h00 503    
EE16A321.. 21/05/2018 18h00 503    
5 Cung cấp điện (Chuyển đổi) EE16A311 23/05/2018 18h00 503    
EE16A311. 23/05/2018 18h00 503    
EE16A311.. 23/05/2018 18h00 503    
EE16A321 23/05/2018 18h00 503    
EE16A321. 23/05/2018 18h00 503    
EE16A321.. 23/05/2018 18h00 503    

 

5. EE17C11, C11.,C11..,C21

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Genelral English 4 EE17C11.. 18/05/2018 18h00 503    
EE17C21 18/05/2018 18h00 503    
2 Toán chuyên ngành EE17C11.. 20/05/2018 7H30 503    
EE17C21 20/05/2018 7H30 503    
3 Cơ ứng dụng EE17C11.. 20/05/2018 9h30 503    
EE17C21 20/05/2018 9h30 503    
4 Toán xác suất thống kê EE17C11.. 26/05/2018 18h00 403    
EE17C21 26/05/2018 18h00 403    
5 Kỹ thuật xung EE17C11 27/05/2018 13h30 509    
EE17C11. 27/05/2018 13h30 509    
EE17C11.. 27/05/2018 13h30 509    
EE17C21 27/05/2018 13h30 509    
6 Lý thuyết mạch 2 EE17C11 HOÃN THI        
EE17C11. HOÃN THI        
EE17C11.. HOÃN THI        
EE17C21 HOÃN THI        

 

6. EE16A511

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Tin học văn phòng (KTV) EE16A511 17/05/2018 18h00 101    
2 Vi xử lý - Vi điều khiển EE16A511          
3 Robot công nghiệp EE16A511 20/05/2018 7H30 503    
4 Thiết bị điều khiển tự động công nghiệp EE16A511 21/05/2018 18h00 503    
5 Cung cấp điện (Chuyển đổi) EE16A511 23/05/2018 18h00 503    

 

7. EE17E1

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Toán chuyên ngành EE17E1 20/05/2018 7H30 503    
2 Cơ ứng dụng EE17E1 20/05/2018 9h30 503    
3 Toán xác suất thống kê EE17E1 26/05/2018 18h00 403    
4 Kỹ thuật xung EE17E1 27/05/2018 13h30 509    
5 Lý thuyết mạch 2 EE17E1 HOÃN THI