Lịch thi học kỳ 2 - Năm học 2017-2018

1. EE17A1, CA17A1

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Lý thuyết mạch EE17A1 21/05/2018 7h30 504 505
CA17A1 21/05/2018 7h30 505  
2 Toán xác suất thống kê EE17A1 23/05/2018 7h30 504 505
CA17A1 23/05/2018 7h30 505  
3 Máy điện EE17A1 25/05/2018 7h30 501 502
CA17A1 25/05/2018 7h30 502  
4 Điện tử ứng dụng EE17A1 28/05/2018 7h30 504 505
CA17A1 28/05/2018 7h30 505  
5 Đo lường cảm biến EE17A1 30/05/2018 7h30 504 505
CA17A1 30/05/2018 7h30 505  

2. AE17A1, AE17A2

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Nhập môn ngành AE17A1 21/05/2018 7h30 511  
AE17A2 21/05/2018 7h30 514  
2 Autocad AE17A1 23/05/2018 7h30 101  
AE17A2 23/05/2018 9h30 101  
3 Kỹ thuật điện tử AE17A1 25/05/2018 7h30 504 505
AE17A2 25/05/2018 7h30 506 507
4 Kỹ thuật nhiệt AE17A1 28/05/2018 7h30 511  
AE17A2 28/05/2018 7h30 514  
5 Kỹ thuật điện AE17A1 30/05/2018 7h30 504 506
AE17A2 30/05/2018 7h30 508 510

3. EE17B11, B11., B11.., B21,B21..

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Điều khiển thủy lực khí nén EE17B11 18/05/2018 18h00 501
EE17B11. 18/05/2018 18h00 501
EE17B11.. 18/05/2018 18h00 501
EE17B21 18/05/2018 18h00 502
EE17B21.. 18/05/2018 18h00 502
2 Toán xác suất thống kê EE17B11.. 20/05/2018 7h30 403
EE17B21.. 20/05/2018 7h30 403
3 General English 5 EE17B11.. 20/05/2018 9H30 403
EE17B21.. 20/05/2018 9H30 403
4 Toán chuyên ngành EE17B11.. 26/05/2018 18h00 403
EE17B21.. 26/05/2018 18h00 403
5 Cơ ứng dụng EE17B11.. 27/05/2018 7h30 403
EE17B21.. 27/05/2018 7h30 403
6 Điện tử công suất EE17B11 27/05/2018 13h30 501
EE17B11. 27/05/2018 13h30 501
EE17B11.. 27/05/2018 13h30 501
EE17B21 27/05/2018 13h30 502
EE17B21.. 27/05/2018 13h30 502
7 Thiết bị điều khiển tự động công nghiệp EE17B11 03/06/2018 7h30 506
EE17B11. 03/06/2018 7h30 506
EE17B11.. 03/06/2018 7h30 506
EE17B21 03/06/2018 7h30 507
EE17B21.. 03/06/2018 7h30 507
8 Năng lượng tái tạo EE17B11 03/06/2018 9H30 506
EE17B11. 03/06/2018 9H30 506
EE17B11.. 03/06/2018 9H30 506
EE17B21 03/06/2018 9H30 507
EE17B21.. 03/06/2018 9H30 507

4. EE16A311,311.,311..,321,321.,321..

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Tin học văn phòng (KTV) EE16A311 17/05/2018 18h00 101
EE16A311. 17/05/2018 18h00 101
EE16A311.. 17/05/2018 18h00 101
EE16A321 17/05/2018 18h00 101
EE16A321. 17/05/2018 18h00 101
EE16A321.. 17/05/2018 18h00 101
2 Vi xử lý - Vi điều khiển EE16A311      
EE16A311.      
EE16A311..      
EE16A321      
EE16A321.      
EE16A321..      
3 Robot công nghiệp EE16A311 20/05/2018 7H30 503
EE16A311. 20/05/2018 7H30 503
EE16A311.. 20/05/2018 7H30 503
EE16A321 20/05/2018 7H30 503
EE16A321. 20/05/2018 7H30 503
EE16A321.. 20/05/2018 7H30 503
4 Thiết bị điều khiển tự động công nghiệp EE16A311 21/05/2018 18h00 503
EE16A311. 21/05/2018 18h00 503
EE16A311.. 21/05/2018 18h00 503
EE16A321 21/05/2018 18h00 503
EE16A321. 21/05/2018 18h00 503
EE16A321.. 21/05/2018 18h00 503
5 Cung cấp điện (Chuyển đổi) EE16A311 23/05/2018 18h00 503
EE16A311. 23/05/2018 18h00 503
EE16A311.. 23/05/2018 18h00 503
EE16A321 23/05/2018 18h00 503
EE16A321. 23/05/2018 18h00 503
EE16A321.. 23/05/2018 18h00 503

5. EE17C11, C11.,C11..,C21

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Genelral English 4 EE17C11.. 18/05/2018 18h00 503
EE17C21 18/05/2018 18h00 503
2 Toán chuyên ngành EE17C11.. 20/05/2018 7H30 503
EE17C21 20/05/2018 7H30 503
3 Cơ ứng dụng EE17C11.. 20/05/2018 9h30 503
EE17C21 20/05/2018 9h30 503
4 Toán xác suất thống kê EE17C11.. 26/05/2018 18h00 403
EE17C21 26/05/2018 18h00 403
5 Kỹ thuật xung EE17C11 27/05/2018 13h30 509
EE17C11. 27/05/2018 13h30 509
EE17C11.. 27/05/2018 13h30 509
EE17C21 27/05/2018 13h30 509
6 Lý thuyết mạch 2 EE17C11 HOÃN THI    
EE17C11. HOÃN THI    
EE17C11.. HOÃN THI    
EE17C21 HOÃN THI    

6. EE16A511

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Tin học văn phòng (KTV) EE16A511 17/05/2018 18h00 101
2 Vi xử lý - Vi điều khiển EE16A511      
3 Robot công nghiệp EE16A511 20/05/2018 7H30 503
4 Thiết bị điều khiển tự động công nghiệp EE16A511 21/05/2018 18h00 503
5 Cung cấp điện (Chuyển đổi) EE16A511 23/05/2018 18h00 503

7. EE17E1

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Toán chuyên ngành EE17E1 20/05/2018 7H30 503
2 Cơ ứng dụng EE17E1 20/05/2018 9h30 503
3 Toán xác suất thống kê EE17E1 26/05/2018 18h00 403
4 Kỹ thuật xung EE17E1 27/05/2018 13h30 509
5 Lý thuyết mạch 2 EE17E1 HOÃN THI