Lịch thi HK1 năm học 2019 Tiếng Nhật hệ chính quy

LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

 

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Tiếng Nhật 1 JA0001 29/11/2019 13h30 114  
2 Tiếng Nhật 1 JA0003 29/11/2019 13h30 116  
3 Tiếng Nhật 1 JA0002 29/11/2019 15h30 114  
4 Tiếng Nhật 1 JA0010 28/11/2019 7h30 114  
5 Tiếng Nhật 1 JA0012 28/11/2019 7h30 116  
6 Tiếng Nhật 1 JA0005 28/11/2019 13h30 114  
7 Tiếng Nhật 1 JA0007 28/11/2019 13h30 116  
8 Tiếng Nhật 1 JA0006 28/11/2019 15h30 114  
9 Tiếng Nhật 1 JA0008 28/11/2019 15h30 116