Lịch thi HK1 năm học 2019-2020 - Tiếng Nhật hệ chính quy

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Tiếng Nhật 1 JA0001 29/11/2019 13h30 114
2 Tiếng Nhật 1 JA0003 29/11/2019 13h30 116
3 Tiếng Nhật 1 JA0002 29/11/2019 15h30 114
4 Tiếng Nhật 1 JA0010 28/11/2019 7h30 114
5 Tiếng Nhật 1 JA0012 28/11/2019 7h30 116
6 Tiếng Nhật 1 JA0005 28/11/2019 13h30 114
7 Tiếng Nhật 1 JA0007 28/11/2019 13h30 116
8 Tiếng Nhật 1 JA0006 28/11/2019 15h30 114
9 Tiếng Nhật 1 JA0008 28/11/2019 15h30 116