Kế hoạch thi Học kỳ 2 - Năm học 2018 - 2019

1. CD15A1.1

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Anh văn chuyên ngành CD15A1.1 29/05/2019 13h30 501
CD15A1.1., EE16G1 29/05/2019 13h30 502

2. EE17B11, B21

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Máy điện (Chuyển đôi) EE17B11 27/05/2019 18h00 501
EE17B11. 27/05/2019 18h00 501
EE17B11.. 27/05/2019 18h00 501
EE17B21 27/05/2019 18h00 501
EE17B21.. 27/05/2019 18h00 501
2 Vi xử lý (Chuyển đôi) EE17B11 28/05/2019 18h00 501
EE17B11. 28/05/2019 18h00 501
EE17B11.. 28/05/2019 18h00 501
EE17B21 28/05/2019 18h00 501
EE17B21.. 28/05/2019 18h00 501
3 Điều khiển logic PLC (Chuyển đôi) EE17B11 29/05/2019 18h00 501
EE17B11. 29/05/2019 18h00 501
EE17B11.. 29/05/2019 18h00 501
EE17B21 29/05/2019 18h00 501
EE17B21.. 29/05/2019 18h00 501
4 Điện tử công suất (Chuyển đôi) EE17B11 30/05/2019 18h00 501
EE17B11. 30/05/2019 18h00 501
EE17B11.. 30/05/2019 18h00 501
EE17B21 30/05/2019 18h00 501
EE17B21.. 30/05/2019 18h00 501
5 Lý thuyết trường điện từ EE17B11.. 31/05/2019 18h00 501
EE17B21.. 31/05/2019 18h00 501

3. EE16A311,321

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Máy điện (Chuyển đổi) EE16A311
EE16A311.
EE16A311..
EE16A321
EE16A321.
EE16A321..
EE16A511
27/05/2019 18h00 501