Kế hoạch thi HK 2 năm học 2017-2018 (Các lớp TD14A1.1, DT14A1.1, CD15A1.1, EE16A1.1, 1.2, CD15B1.1, EE16G1)

1. TD14A1.1, DT14A1.1

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Điều khiển truyền động điện TD14A1.1 03/05/2018 7h30 501
DT14A1.1 03/05/2018 7h30 501
2 Điều khiển ghép nối thiết bị ngoại vi TD14A1.1 04/05/2018 7h30 501
DT14A1.1 04/05/2018 7h30 501
3 Năng lượng tái tạo TD14A1.1 05/05/2018 7h30 501
DT14A1.1 05/05/2018 7h30 501
4 Điều khiển số TD14A1.1 05/05/2018 9h30 501
DT14A1.1 05/05/2018 9h30 501

2. CD1A1.1

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Thiết bị cảm biến CD15A1.1 03/05/2018 9h30 501
CD15A1.1. 03/05/2018 9h30 502
2 Thiết bị điện CD15A1.1 05/05/2018 9h30 501
CD15A1.1. 05/05/2018 9h30 502
3 Điều khiển logic PLC CD15A1.1 07/05/2018 9h30 501
CD15A1.1. 07/05/2018 9h30 502
4 Trang bị điện CD15A1.1 09/05/2018 9h30 501
CD15A1.1. 09/05/2018 9h30 502
5 Vi xử lý CD15A1.1 11/05/2018 9h30 501
CD15A1.1. 11/05/2018 9h30 502
6 Điều khiển thủy lực khí nén CD15A1.1 12/05/2018 9h30 501
CD15A1.1. 12/05/2018 9h30 502

3. EE16A1.1

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Autocad EE16A1 02/05/2018 07H30 502
EE16A2 02/05/2018 07H30 503
2 Hệ thống cung cấp điện EE16A1 03/05/2018 9h30 501
EE16A2 03/05/2018 9h30 502
3 Toán chuyên đề EE16A1 04/05/2018 9h30 501
EE16A2 04/05/2018 9h30 502

4. CD15B1.1

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Thiết bị điện CD15B1.1 05/05/2018 9h30 502
2 Điều khiển logic CD15B1.1 07/05/2018 9h30 502
3 Trang bị điện CD15B1.1 09/05/2018 9h30 502

5. EE16G1

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Autocad EE16G1 02/05/2018 07H30 503
2 Hệ thống cung cấp điện EE16G1 03/05/2018 9h30 502