Kế hoạch thi HK 1 - 2019 - Ngành Điện Điện tử

1. EE16A1, A2

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Mô hình hóa mô phỏng EE16A1 28/10/2019 15h30 102
EE16A2 28/10/2019 15h30 102
2 Điều khiển ghép nối thiết bị ngoại vi EE16A1 30/10/2019 15h30 507
EE16A2 30/10/2019 15h30 508
3 Triết học EE16A1 01/11/2019 13h30 501
EE16A2 01/11/2019 13h30 502
4 Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam EE16A1 03/11/2019 7h30 507
EE16A2 03/11/2019 7h30 508

2. EE17A1; CA17A1

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
5 Trang bị điện EE17A1 29/10/2019 9h30 508
CA17A1 29/10/2019 9h30 508
6 Lý thuyết điều khiển tự động EE17A1 31/10/2019 9h30 508
CA17A1 31/10/2019 9h30 508
7 Truyền động điện EE17A1 02/11/2019 9h30 508
CA17A1 02/11/2019 9h30 508
8 Communication 2 EE17A1 04/11/2019 9h30 509
CA17A1 04/11/2019 9h30 509
9 Hệ thống cung cấp điện EE17A1 06/11/2019 9h30 501
CA17A1 06/11/2019 9h30 501

3. EE18B11; B11.; B11..; EE18B21; B21.; B21..

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
10 Thiết kê & mô phỏng mạch điện tử EE18B11 28/10/2019 18h00 101
EE18B11. 28/10/2019 18h00 101
EE18B11.. 28/10/2019 18h00 101
EE18B21 28/10/2019 18h00 101
EE18B21. 28/10/2019 18h00 101
EE18B21.. 28/10/2019 18h00 101
11 Bảo vệ rơ le EE18B11 30/10/2019 18h00 501
EE18B11. 30/10/2019 18h00 501
EE18B11.. 30/10/2019 18h00 501
EE18B21 30/10/2019 18h00 502
EE18B21. 30/10/2019 18h00 501
EE18B21.. 30/10/2019 18h00 501
12 Mô hình hóa mô phỏng EE18B11 01/11/2019 18h00 102
EE18B11. 01/11/2019 18h00 102
EE18B11.. 01/11/2019 18h00 102
EE18B21 01/11/2019 18h00 102
EE18B21. 01/11/2019 18h00 102
EE18B21.. 01/11/2019 18h00 102
13 Điều khiển ghép nối thiết bị ngoại vi EE18B11 04/11/2019 18h00 501
EE18B11. 04/11/2019 18h00 501
EE18B11.. 04/11/2019 18h00 501
EE18B21 04/11/2019 18h00 502
EE18B21. 04/11/2019 18h00 501
EE18B21.. 04/11/2019 18h00 501
14 Kỹ thuật điện lạnh EE18B11 06/11/2019 18h00 501
EE18B11. 06/11/2019 18h00 501
EE18B11.. 06/11/2019 18h00 501
EE18B21 06/11/2019 18h00 502
EE18B21. 06/11/2019 18h00 501
EE18B21.. 06/11/2019 18h00 501

4. EE19B1

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Kỹ thuật lập trình EE19B1 28/10/2019 18h00 503
2 Năng lượng tái tạo EE19B1 30/10/2019 18h00 503

5. EE17C11; C11.; C11..; C21; E1

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Tin học văn phòng (KTV) EE17C11
EE17C11.
EE17C11..
EE17C21
EE17E1
28/10/2019 18h00 102
2 Thiết kế & mô phỏng mạch điện tử (KTV) EE17C11
EE17C11.
EE17C11..
EE17C21
EE17E1
30/10/2019 18h00 101
3 Điều khiển số EE17C11
EE17C11.
EE17C11..
EE17C21
EE17E1
01/11/2019 18h00 503
4 Điều khiển ghép nối thiết bị ngoại vi EE17C11
EE17C11.
EE17C11..
EE17C21
EE17E1
04/11/2019 18h00 503
5 Kỹ thuật điện lạnh EE17C11
EE17C11.
EE17C11..
EE17C21
EE17E1
06/11/2019 18h00 503

6. EE18C11; C21; C21.; C21..; E1

STT Học phần Lớp Lịch thi
Ngày Giờ Phòng
1 Kỹ thuật lập trình EE18C11
EE18C21
EE18C21.
EE18C21..
EE18E1
28/10/2019 18h00 505
2 Năng lượng tái tạo EE18C11
EE18C21
EE18C21.
EE18C21..
EE18E1
30/10/2019 18h00 503
3 Vi xử lý vi điều khiển EE18C11
EE18C21
EE18C21.
EE18C21..
EE18E1
01/11/2019 18h00 503
4 Lý thuyết điều khiển tự động EE18C11
EE18C21
EE18C21.
EE18C21..
EE18E1
04/11/2019 18h00 505
5 Thiết bị cảm biến EE18C11
EE18C21
EE18C21.
EE18C21..
EE18E1
06/11/2019 18h00 505