Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp 2018 cho các lớp liên thông

1. Bảo vệ đồ án tốt nghiệp

 • Khóa 16 từ Cao Đẳng lên Đại Học: ở Quảng Nam vào ngày 22/04/2018
  • Gồm 1 Hội đồng Điện Tự Động
 • Khóa 16 từ Cao Đẳng lên Đại Học : ở Đà Nẵng vào ngày 28/04/2018
  • Nộp báo cáo tốt nghiệp vào ngày 23/04/2018
  • Gồm 2 Hội đồng Điện Tự Động
  • 1 Hội Đồng Điện Tử Viên Thông

2. Bảo vệ thực tập tốt nghiệp

 • Khóa 15 từ Trung Cấp lên Đại Học : vào sáng ngày 21/04/2018