Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp và thực tập tốt nghiệp 2018 cho các lớp liên thông

1.  Bảo vệ đồ án tốt nghiệp 
    -   Khóa 16 từ Cao Đẳng lên Đại Học : ở Quảng Nam  vào ngày 22/04/2018
              Gồm 1 Hội đồng Điện Tự Động

    -   Khóa 16 từ Cao Đẳng lên Đại Học : ở Đà Nẵng  vào ngày 28/04/2018
                         Nộp báo cáo tốt nghiệp vào ngày 23/04/2018
              Gồm  2 Hội đồng Điện Tự Động
                        1 Hội Đồng Điện Tử Viên Thông
  

2. Bảo vệ thực tập tốt nghiệp 
    -  Khóa 15 từ Trung Cấp lên Đại Học : vào  sáng ngày 21/04/2018