Hướng dẫn đăng nhập khóa học trên Canvas

Bước 1: Đăng nhập vào Gmail với tài khoản đã được nhà trường cung cấp (tenID@donga.edu.vn ví dụ hai43432@donga.edu.vn).

Mật khẩu abc.12345

Bước 2: Kiểm tra hộp thư đến và tìm email có tiêu đề "Course Invitation", mở email để kiểm tra khóa học mà bạn đã được giảng viên mời. Lưu ý tên khóa học mà mình muốn vào

Bước 3: Nhấp chọn nút màu xanh có chữ "Get Started" để vào hệ thống Canvas.

Bước 4: Vào Dashboard chọn khóa học "Hướng dẫn SV học trên Canvas"