Từ vựng Tiếng Anh cho học phần Năng lượng tái tạo

A. Sources of Power /sɔːsiz əv paʊəʳ/ - Nguồn năng lượng

1. oil well /ɔɪl wel/ - giếng dầu

2. derrick /ˈder.ɪk/ - giàn giếng dầu

3. sun /sʌn/ - mặt trời

4. wind /wɪnd/ - gió

5. geyser /ˈgiː.zəʳ/ - mạch nước

6. coal mine /kəʊl maɪn/ - mỏ than

7. coal /kəʊl/ - than đá

8. shuttle car /ˈʃʌt.ļ kɑːʳ/ - xe chở than

9. elevator /ˈel.ɪ.veɪ.təʳ/ - thang máy

10. shaft /ʃɑːft/ - hầm, lò

11. waterfall /ˈwɔː.tə.fɔːl/ - thác nước

B. Generation of Power /ˌdʒen.əˈreɪ.ʃən əv paʊəʳ/ - sự phát điện

12. refinery /rɪˈfaɪ.nər.i/ - nhà máy tinh chế dầu

13. nuclear reactor /ˈnjuː.klɪəʳ riˈæk.təʳ/ - lò phản ứng hạt nhân

14. core /kɔːʳ/ - lõi

15. uranium rod /jʊˈreɪ.ni.əm /rɒd/  - thanh Urani

16. cooling tower /kuːlɪŋ taʊəʳ/ - tháp làm nguội

17. solar collector /ˈsəʊ.ləʳ kəˈlek.təʳ/ - hấp thu năng lượng mặt trời

18. dam /dæm/ - đập nước

19. windmill /ˈwɪnd.mɪl/ - cối xay gió

20. power plant /paʊəʳ plænt/  - nhà máy điện

21. electrical generator /ɪˈlek.trɪ.kəl ˈdʒen.ə.reɪ.təʳ/- máy phát điện

22. smokestack /ˈsməʊk.stæk/ - ống khói

23. transmission towers /trænzˈmɪʃ.ən taʊərs/  - tháp đường dây điện

24. power line /paʊəʳ laɪn/ - dây điện

25. transformer /trænsˈfɔː.məʳ/ - máy biến thế

26. utility pole /juːˈtɪl.ɪ.ti pəʊl/ - cột điện

C. Uses and Products /juːziz ænd ˈprɒd.ʌkts/ - Sự sử dụng và các sản phẩm

27. heat /hiːt/ - hơi nóng

28. gas /gæs/ - xăng dầu

29. natural gas /ˈnætʃ.ər.əl gæs/ - năng lượng tự nhiên

30. propane gas /ˈprəʊ.peɪn gæs/ - khí prôban tự nhiên, dùng làm nhiên liệu

31. jet fuel /dʒet fjʊəl/ - nhiên liệu máy bay phản lực

32. electricity /ɪˌlekˈtrɪs.ɪ.ti/- điện thắp sáng

33. motor oil /ˈməʊ.təʳ ɔɪl/ - dầu nhớt động cơ

34. diesel /ˈdiː.zəl/ - dầu diesel

D. Cụm từ tiếng Anh về chủ đề năng lượng

- Energy-saving technology: công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng

- Green energy/renewable energy/solar power: năng lượng xanh, năng lượng tái sinh, năng lượng mặt trời

- Hydroelectricity/coal-fired power/nuclear power: thủy điện, nhiệt điện, điện nguyên tử

- Power outages/ implement rolling power cuts: cắt điện/tiến hành cắt điện luân phiên

- Cost effective and well-suited to climates: giá thành hợp lý và phù hợp với môi trường

- State-controlled energy sector: ngành sản xuất năng lượng do nhà nước kiểm soát

- Renewable energy: nặng lượng tái sinh

- Solar power: năng lượng mặt trời

- Nuclear power: điện nguyên tử

- Generate/produce energy: tạo ra năng lượng

- Supply/provide/store energy: cung cấp năng lượng

- Energy consumption/need/requirements: tiêu thụ/nhu cầu năng lượng

- Clean energy: năng lượng xanh

- A source of power: một nguồn năng lượng

- Space-based solar power: năng lượng mặt trời nhưng tạo ra từ trong không gian