Tính từ sở hữu

A. Tính từ sở hữu trong tiếng Anh

 
Khi bạn muốn nói Mẹ của tôi, bạn không thể nói I's mother hay the mother of I. Trong trường hợp này, sở hữu chủ là một đại từ nhân xưng, vì vậy chúng ta phải sử dụng một tính từ sở hữu (possessive adjective).
Các tính từ sở hữu cùng với các đại từ nhân xưng (personal pronouns) tương quan như sau:
 

Ngôi
Đại từ nhân xưng
Tính từ sở hữu
I số ít
I
my
II số ít
You
your
III số ít
He
She
One
his
her
one's
I số nhiều
We
our
II số nhiều
You
your
III số nhiều
They
Their

 
Các tính từ sở hữu luôn đi trước danh từ mà nó sở hữu và các danh từ này không có mạo từ đi theo.
Ví dụ:
My mother (Mẹ của tôi)
His work (Công việc của anh ta)
Our office (Cơ quan của chúng tôi)
Your good friend (Người bạn tốt của anh)


B. Cách sử dụng của tính từ sở hữu trong tiếng Anh

 
Tính từ sở hữu trong ngữ pháp tiếng Anh được dùng để chỉ một người hay vật thuộc về một ngôi nào đó. Khái niệm "thuộc về" ở đây phải được hiểu với nghĩa rất rộng. Khi nói "my car" ta có thể hiểu chiếc xe thuộc về tôi, nhưng khi nói "my uncle" thì không thể hiểu một cách cứng nhắc rằng ông chú ấy thuộc về tôi.
Tính từ sở hữu trong tiếng Anh lệ thuộc vào người làm chủ chứ không thay đổi theo số lượng của vật bị sở hữu.
Ví dụ:
  • He sees his grandmother.
  • He meets his girl friend.
Người Anh có thói quen sử dụng tính từ sở hữu trong nhiều trường hợp mà người Việt Nam không dùng.
Ví dụ:
  • He has lost his dog
Anh ta lạc mất con chó
  • He put on his hat and left the room: Anh ta đội nón lên và rời phòng.
  • I have had my hair cut: Tôi đi hớt tóc
  • She changed her mind: Cô ta đổi ý rồi: