Thông báo tuyển dụng công ty Mabuchi Motor

KHoa CNKT Điện - Ô tô thông báo tuyển dụng của công ty Mabuchi Motor như sau: