Sinh viên khoa CNKT Điện Điện tử đi thực tập thực tế có lương trong thời gian đang học

Theo chương trình đào tạo theo hướng thực nghiệm mới của Trường ĐH Đông Á, sinh viên khoa CNKT Điện Điện tử sẽ đi thực tâp doanh nghiệp có lương vào mỗi kỳ thực tập.

Khoa có nhiều mối quan hệ với nhiều doanh nghiệp khác nhau để đưa sinh viên đến thực tập như công ty Searee, công ty Vedan, công ty Cao su Đà Nẵng....

Sáng ngày 1/11/2014, đại diện công ty Searee - Đà Nẵng đến để phổ biến các thông tin cần biết trước khi thực tập tại công trình Sun Village cho sinh viên.