Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn năm học 2017-2018

STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên Đối tác trong nước và quốc tế Thời gian thực hiện Kinh phí thực hiện Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
1 Xây dựng mô hình bộ thí nghiệm máy phát điện gió phục vụ cho thí nghiệm của sinh viên trong Khoa Điện - Điện tử Trường Đại Học Đông Á ThS. Nguyễn Lê Hoàng   Từ 05/2017 gia hạn đến 12/2018 17.000.000 Mô hình máy phát điện gió phục vụ cho thí nghiệm của Sinh viên Ngành Điện ĐHĐA