Điện tự động (Đại học liên thông)

Năm Học kỳ Môn học Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Quản lý công việc 1
Phương pháp nghiên cứu khoa học 1
Toán xác suất thống kê 2
Toán chuyên ngành 2
English 3 4
Lý thuyết trường điện từ 2
Cơ ứng dụng 2
Thí nghiệm máy điện 0.5
Xử lý tín hiệu và số liệu đo 2
Kỹ thuật lập trình 2
Thực hành lắp đặt điện 1
Đồ án điều khiển logic 1
Học kỳ 2 Thiết bị điều khiển tự động công nghiệp 2
Thiết bị cảm biến 2
Điều khiển thủy lực khí nén 2
Đồ án VXL-VĐK 1
Điện tử công suất trong công nghiệp 2
Thực hành điều khiển thủy lực khí nén 1
Năng lượng tái tạo 2
Thực tập xưởng điện 1 1
Thực tập xưởng điện 2 1
Thực tập tốt nghiệp (2.5 tháng) 4
English 4 4
Năm 2 Học kỳ 3 Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiển 2
Điều khiển truyền động điện 2
Điều khiển ghép nối thiết bị ngoại vi 2
Chương trình LabView 2
Hệ thống nhúng 2
Thiết kế hệ thống nhúng 1
Chuyên đề 1
Robot công nghiệp 2
Thí nghiệm Robot công nghiệp 0.5
Điều khiển số 2
Bảo vệ Rơle và tự động hóa 2
Hệ thống thông tin công nghiệp 2
ĐA hệ thống thông tin công nghiệp 1
Đồ án tốt nghiệp (2 tháng) 6