Điện tự động (Đại học)

Năm Học kỳ Môn học Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Toán đại số 2
Vật lý 3
Phương pháp học đại học 1
Tin học đại cương 2
Tiếng Anh 1 4
Vẽ kỹ thuật 2
Học kỳ 2 Toán giải tích 3
Toán xác suất thống kê 2
Văn hóa tổ chức 1
Tin học văn phòng 2
Tiếng anh 2 4
Cơ ứng dụng 2
An toàn điện 2
Lý thuyết mạch điện 1 2
Lý thuyết mạch điện 2 2
Lý thuyết trường điện từ 2
Thực hành điện cơ bản 1
Giáo dục thể chất 1 1
Giáo dục quốc phòng 8
Năm 2 Học kỳ 3 Toán chuyên ngành 2
Phương pháp NCKH 1
Giao tiếp thuyết trình 1
Autocad 2
Pháp luật đại cương 2
Đo lường điện 2
Kỹ thuật xung - số 3
Thí nghiệm lý thuyết mạch 0.5
Thí nghiệm đo lường điện 0.5
Điện tử ứng dụng 2
Thực hành điện tử ứng dụng 1
Thí nghiệm kỹ thuật xung - số 0.5
Giáo dục thể chất 2 1
Học kỳ 4 Thiết kế mạch điện tử 2
Thiết bị điện 2
Hệ thống cung cấp điện 3
Đồ án hệ thống cung cấp điện 1
Thực tập điện công trình (2 tháng) 3
Giáo dục thể chất 3 1
Năm 3 Học kỳ 5 Máy điện 2
Thực hành máy điện 1
Trang bị điện 2
Truyền động điện 2
Năng lượng tái tạo 2
Lý thuyết điều khiển tự động 3
Điện tử công suất 2
Đồ án điện tử công suất 1
Thí nghiệm điện tử công suất 0.5
Học kỳ 6 Anh văn chuyên ngành 2
Vi xử lý - vi điều khiển 2
Thực hành vi xử lý - vi điều khiển 1
Đồ án vi xử lý - vi điều khiển 1
Điều khiển thủy lực khí nén 2
Thực hành trang bị điện - điện khí nén 1
Điều khiển logic 2
Thiết bị cảm biến - cơ cấu chấp hành 2
Thực hành điều khiển logic 1
Thực tập điện xí nghiệp (2 tháng) 4
Năm 4 Học kỳ 7 Triết học 2
Đường lối cách mạng của ĐCSVN 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Kỹ thuật Robot 2
Thực hành kỹ thuật Robot 1
Đồ án điều khiển logic 1
Điều khiển truyền động điện 2
Điều khiển ghép nối thiết bị ngoại vi 2
Mạng truyền thông công nghiệp 2
SCADA 2
Đồ án SCADA 1
Học kỳ 8 Thực tập tốt nghiệp (2tháng) 4
Đồ án tốt nghiệp 6