Điện tử - Viễn thông (Đại học liên thông)

Năm Học kỳ Môn học Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 KN6: Quản lý công việc 1
KN7: PP NCKH 1
Toán xác suất thống kê 2
Toán chuyên ngành 2
English 3 4
Lý thuyết điều khiển tự động 2
TN Lý thuyết điều khiển tự động 0.5
Điện tử công suất 2
Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng 2
Thực hành Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng 1
Thực tập xưởng điện tử 1 1
Thực tập xưởng điện tử 2 1
Kỹ thuật chuyển mạch 3
Học kỳ 2 KT Phát thanh truyền hình 2
Đo lường điện tử 2
Thí nghiệm đo lường điện tử 0.5
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2
Mạng máy tính 3
Thực hành mạng máy tính 1
Thiết bị điện tử y sinh 2
Thiết bị Cảm biến 2
Đồ án KT mạch điện tử 1
Thực tập tốt nghiệp (2,5 tháng) 4
English 4 4
Năm 2 Học kỳ 3 Thông tin sợi quang 3
Vi mạch điện tử 2
Hệ thống nhúng 2
Thiết kế hệ thống nhúng 1
Hệ thống thông tin công nghiệp 2
Kỹ thuật anten và truyền sóng 3
TH kỹ thuật anten và truyền sóng 1
Thiết kế anten 1
Lập trình FPGA 2
Thực hành lập trình FPGA 1
Đồ án tốt nghiệp 6