Điện tử - Viễn thông (Đại học)

Năm Học kỳ Môn học Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Mỹ học và cảm thụ 2
KN1: PP học đại học 1
KN2: Làm việc nhóm 1
KN3: Văn hóa tổ chức 1
Vật lý 3
Toán đại số 2
Tin học đại cương 2
Speaking 1 2
Vẽ kỹ thuật 2
Lý thuyết mạch điện tử 1 2
Học kỳ 2 Các nguyên lý pháp quyền 2
KN4: Viết 1
KN5: Giao tiếp thực hành 1
Toán giải tích 3
English 1 4
Lý thuyết trường điện từ 2
Cấu kiện điện tử 2
Lý thuyết mạch điện tử 2 2
Thí nghiệm lý thuyết mạch điện tử 0.5
Thực hành điện cơ bản 1
MS Word 2
MS PowerPoint 1
Speaking 2 2
Thể dục & điền kinh 1
GDQP 1-3 8
Năm 2 Học kỳ 3 KN6: Quản lý công việc 1
Toán chuyên ngành 2
Thực hành cơ khí 1
An toàn điện 2
Kỹ thuật mạch điện tử 1 2
Kỹ thuật mạch điện tử 2 2
Kỹ thuật số 2
Kỹ thuật xung 2
TN kỹ thuật số 0.5
TN Kỹ thuật xung 0.5
TH kỹ thuật mạch điện tử 1
Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng 2
Thực hành Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng 1
MS Excel 2
English 2 4
Karatedo 1 & Khiêu vũ 1
Taekwondo 1 & Khiêu vũ 1
Bóng chuyền 1 & Khiêu vũ 1
Học kỳ 4 KN7: PP NCKH 1
TA Chuyên ngành 2
Đo lường điện tử 2
Thí nghiệm đo lường điện tử 0.5
Lý thuyết điều khiển tự động 2
TN Lý thuyết điều khiển tự động 0.5
Đồ án KT mạch Đ.tử 1
Thực tập mạch điện tử (2,5 tháng) 3
Autocad Electrical 2
English 3 4
Karatedo 2 & Khiêu vũ 1
Taekwondo 2 & Khiêu vũ 1
Bóng chuyền 2 & Khiêu vũ 1
Năm 3 Học kỳ 5 Xử lý tín hiệu số 3
Thông tin số 2
Kỹ thuật anten và truyền sóng 3
Thực hành Kỹ thuật anten và truyền sóng 1
Thiết kế anten 1
Thông tin di động 2
Đồ án thông tin số 1
Thực hành xử lý tín hiệu số 1
Điện tử công suất 2
Thiết kế mô phỏng mạch điện tử 3
English 4 4
Học kỳ 6 Toán xác suất thống kê 2
Mạng máy tính 3
Vi xử lý – Vi điều khiển 3
Thí nghiệm VXL-VĐK 0.5
Đồ án VXL-VĐK 1
Thực hành Mạng máy tính (1,5 tháng) 1
Thực tập viễn thông (1,5tháng) 3
Matlab Simulink 2
Hunting job 2
Năm 4 Học kỳ 7 Tư duy phản biện và sáng tạo 2
Kỹ thuật chuyển mạch 3
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 2
Thông tin sợi quang 3
Thông tin vi ba vệ tinh 3
Cấu trúc máy tính 2
KT Phát thanh truyền hình 2
Xử lý ảnh 3
TH Xử lý ảnh 1
Học kỳ 8 KN8: Phỏng vấn và tìm việc làm 1
Thiết bị điện tử y sinh 2
Hệ thống nhúng 2
Thiết kế hệ thống nhúng 1
Vi mạch điện tử 2
Hệ thống thông tin công nghiệp 2
Truyền số liệu 2
Thực tập tốt nghiệp (2,5 tháng) 4
Năm 5 Học kỳ 9 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Đường lối ĐCS Việt Nam 2
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2
Marketing cơ bản 2
Đồ án tốt nghiệp 6