CN Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa

Năm 1 Học kỳ 1   Học kỳ 2
Mã HP Học phần Mã HP Học phần
GLAW1001 Pháp luật đại cương EEET2000 Toán chuyên ngành
PHYS2001 Vật lý EEET3003 Kỹ thuật xung - số
MATH3001 Toán cao cấp EEET3004 Đo lường - cảm biến
EEET3002 Lý thuyết mạch EEET2001 Máy điện
ACET1001 Nhập môn CNKT Điều khiển - Tự động hóa EEET2005 Thiết bị điện
EEET1011 Thực hành máy điện
  EEET1012 Thực hành điện
 
Năm 2 Học kỳ 3   Học kỳ 4
Mã HP Học phần Mã HP Học phần
EEET2010 Autocad Electrical EEET2007 Năng lượng tái tạo
EEET3008 Hệ thống cung cấp điện ACET2002 Kỹ thuật lập trình
EEET1009 Đồ án hệ thống cung cấp điện ACET2004 Mô hình hóa và mô phỏng hệ thống điều khiển
ACET3003 Lý thuyết điều khiển tự động EEET3031 Quản lý dự án trong công nghiệp
EEET2017 Điện tử công suất EEET3013 TTNN1: Thực tập điện công trình (3 tháng)
EEET2015 Truyền động điện  
EEET2006 Kỹ thuật điện lạnh
EEET1022 Thực hành Điện tử công suất
 
Năm 3 Học kỳ 5   Học kỳ 6
Mã HP Học phần Mã HP Học phần
EEET3000 Anh văn chuyên ngành Điện EEET2027 Thiết kế với phần mềm Eplan
EEET2018 Vi điều khiển ACET1015 Thực hành lắp đặt điện
EEET1019 Đồ án vi điều khiển ACET3011 PLC
EEET1023 Thực hành vi điều khiển ACET1012 Đồ án PLC
ACET2005 Xử lý ảnh trong công nghiệp ACET1016 Thực hành PLC
ACET2026 Điều khiển thông minh ACET2010 Lập trình nhúng
ACET2029 Điều khiển truyền động điện EEET3031 Quản lý dự án trong công nghiệp
ACET2009 Trang bị điện - khí nén ACET4008 Thực tập kỹ thuật điều khiển
ACET2006 Kỹ thuật Robot  
ACET1007 Thực hành kỹ thuật Robot
 
Năm 4 Học kỳ 7   Học kỳ 8-9
Mã HP Học phần Mã HP Học phần
EEET3031 Quản lý dự án trong công nghiệp EEET7032 Thực tập & Đồ án tốt nghiệp
ACET2013 SCADA  
ACET1014 Đồ án SCADA
ACET4018 Thực tập điều khiển giám sát
Tự chọn 1
EEET2016 Thiết kế mạch điện tử
EEET2020 Điều khiển ghép nối thiết bị ngoại vi
EEET2028 Cơ sở và ứng dụng IoT
Tự chọn 2
ACET2019 Học máy (machine learning)
ACET2020 Học sâu (deep learning)
ACET2021 Thí giác máy tính (computer vision)
Tự chọn 3
EEET2026 Hệ thống BMS
ACET2028 Thiết bị tự động trong công nghiệp
ACET2025 Mạng truyền thông công nghiệp