Điện - Điện tử (Đại học)

Năm Học kỳ Môn học Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Mỹ học và cảm thụ 2
Vật lý 3
Toán đại số 2
Phương pháp học đại học 1
Làm việc nhóm 1
Văn hóa tổ chức 1
Tin học đại cương 2
Speaking 1 2
Cơ ứng dụng 2
Vẽ kỹ thuật 2
Học kỳ 2 Các nguyên lý pháp quyền 2
KN4: Viết 1
KN5: Giao tiếp thực hành 1
Toán giải tích 3
English 1,2,3,4 4
Lý thuyết trường điện từ 2
Lý thuyết mạch điện 1 2
Lý thuyết mạch điện 2 2
Thực hành cơ khí 1
Thực hành điện cơ bản 1
Tin học văn phòng 2
Speaking 2 2
Thể dục & điền kinh 1
Giáo dục quốc phòng 8
Năm 2 Học kỳ 3 KN6: Quản lý công việc 1
Toán chuyên ngành 2
Điện tử ứng dụng 2
Máy điện 3
Thiết bị điện 2
Kỹ thuật xung 2
TN Kỹ thuật xung 0.5
TN lý thuyết mạch điện 0.5
Thí nghiệm thiết bị điện 0.5
Thí nghiệm máy điện 0.5
Thực hành điện tử ứng dụng 1
Thực hành máy điện 1
MS Excel 2
MS Power Point 1
English 2 4
Karatedo 1 & Khiêu vũ 1
Taekwondo 1 & Khiêu vũ 1
Bóng chuyền 1 & Khiêu vũ 1
Học kỳ 4 KN7: Phương pháp NCKH 1
TA Chuyên ngành 2
An toàn điện 2
Hệ thống cung cấp điện 3
Đồ án hệ thống cung cấp điện 1
Thực tập điện công trình (2,5 tháng) 3
Autocad Electrical 2
English 3 4
Karatedo 2 & Khiêu vũ 1
Taekwondo 2 & Khiêu vũ 1
Bóng chuyền 2 & Khiêu vũ 1
Năm 3 Học kỳ 5 Xử lý tín hiệu và số liệu đo lường 2
Kỹ thuật số 2
Đo lường điện 2
Trang bị điện-điện tử 2
Truyền động điện 2
Điện tử công suất 3
Thí nghiệm Đo lường điện 0.5
Thí nghiệm điện tử công suất 0.5
Thí nghiệm kỹ thuật số 0.5
Thực hành trang bị điện-điện tử 1
Đồ án Điện tử công suất 1
Thiết kế mô phỏng mạch điện tử 3
English 4 4
Học kỳ 6 Toán xác suất thống kê 2
Thiết bị cảm biến 2
Lý thuyết điều khiển tự động 2
Điều khiển logic 2
Thí nghiệm lý thuyết điều khiển tự động 0.5
Thực hành điều khiển logic 1
Đồ án Điều khiển logic 1
Kỹ thuật lập trình 2
Thực tập điện công nghiệp (1,5 tháng) 4
Matlab Simulink 2
Hunting job 2
Năm 4 Học kỳ 7 Tư duy phản biện và sáng tạo 2
Vi xử lý – Vi điều khiển 3
Năng lượng tái tạo 2
Mạng máy tính 3
Điều khiển thủy lực khí nén 2
Hệ thống kiểm soát an ninh, an toàn 2
Chuyên đề 0.5
Thí nghiệm VXL-VĐK 0.5
Đồ án VXL-VĐK 1
Thực hành điều khiển thủy lực – khí nén 1
Học kỳ 8 KN8: Phỏng vấn và tìm việc làm 1
Thiết bị điện tử y sinh 2
Điều khiển ghép nối thiết bị ngoại vi 2
Vi mạch điện tử 2
Hệ thống thông tin công nghiệp 2
Đồ án hệ thống thông tin công nghiệp 1
Hệ thống nhúng 2
Thiết kế hệ thống nhúng 1
Thực tập tốt nghiệp (2,5 tháng) 4
Năm 5 Học kỳ 9 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Đường lối ĐCS Việt Nam 2
Triết học Mác-Lênin 2
Marketing cơ bản 2
Lập trình Labview 2
Đồ án tốt nghiệp 6