Bài báo Sử dụng bộ lọc Kalman để quan sát từ thông rotor

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu áp dụng bộ lọc Kalman để quan sát từ thông rotor và nhận dạng hằng số thời gian rotor Tr.

Việc tuyến tính hóa chính xác phần mô hình dòng điện của động cơ không đồng bộ trên hệ tọa độ dq đã đưa đến cấu trúc điều khiển tách kênh trực tiếp hai thành phần dòng điện trục d tạo từ thông và trục q tạo mômen quay. Trong cấu trúc điều khiển mới này, thuật toán của bộ lọc Kalman ban đầu được nghiên cứu áp dụng để quan sát từ thông rotor và sau  đó  được mở rộng  để nhận dạng hằng số thời gian rotor. Kết quả nghiên cứu đã được kiểm chứng trên Simulink và PLECS cho thấy bộ lọc Kalman hoạt động tốt trong cấu trúc điều khiển mới.

Người viết: Th.S Nguyễn Lê Hoàng

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - SỐ 3(32)

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY