Thông báo thời gian thực tập khóa 14, 15, 16

 Thời gian thực tập 

KHÓA

THỜI GIAN BẮT ĐẦU

Thực tập

THỜI GIAN KẾT THÚC

Thực tập

THỜI GIAN NỘP

Báo cáo

THỜI GIAN BẢO VỆ

Thực tập

14 ĐH

Điện Tự Động

 

Điện Tử Viễn Thông

 

05/05/2018

 

05/05/2018

 

30/06/2018

 

30/07/2018

 

15/08/2018

 

15/08/2018

 

 

24/08/2018

15 ĐH

Đại Học

 

Cao Đẳng

 

14/05/2018

 

23/04/2018

 

30/07/2018

 

15/06/2018

 

15/08/2018

 

18/06/2018

 

24/08/2018

 

22/06/2018

 

16 ĐH

 

 

07/05/2018

 

30/07/2018

 

15/08/2018

 

25/08/2018

Thowi