TB thời gian thực tập khóa 14, 15, 16

KHÓA THỜI GIAN BẮT ĐẦU
Thực tập
THỜI GIAN KẾT THÚC
Thực tập
THỜI GIAN NỘP
Báo cáo
THỜI GIAN BẢO VỆ
Thực tập
14 ĐH Điện Tự Động Điện Tử Viễn Thông 05/05/2018 - 05/05/2018 30/06/2018 - 30/07/2018 15/08/2018 - 15/08/2018 24/08/2018
15 ĐH Đại Học Cao Đẳng 14/05/2018 - 23/04/2018 30/07/2018 - 15/06/2018 15/08/2018 - 18/06/2018 24/08/2018 - 22/06/2018
16 ĐH 07/05/2018 30/07/2018 15/08/2018 25/08/2018