Thông báo kế hoạch thi HK1 cho Khóa 18 năm học 2018 - 2019

KẾ HOẠCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC: 2018-2019

1. EE18A1A, CA18A1A

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Toán đại số CA18A1A 17/01/2019 15h30 512    
EE18A1A 17/01/2019 15h30 511    
2 Lý thuyết mạch CA18A1A 19/01/2019 15h30 512    
EE18A1A 19/01/2019 15h30 511    

 

2. AE18A1A, AB, 2A, 2B, 3A, 3B

STT Học phần Lớp Lịch thi Ghi chú
Ngày Giờ Phòng
1 Chuẩn ứng dụng CNTT AE18A1A 17/01/2019 13h30 101    
AE18A1B 17/01/2019 15h30 101    
2 Vẽ kỹ thuật AE18A1A 19/01/2019 07h30 101    
AE18A1B 19/01/2019 09h30 101    
AE18A2A 19/01/2019 13h30 101    
AE18A2B 19/01/2019 15h30 101    
AE18A3A 21/01/2019 13h30 101    
AE18A3B 21/01/2019 15h30 101