Ke Hoach toan nien


 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: …/KH-ĐHĐA
Đà Nẵng, ngày   tháng   năm 20…

 
 MẪU 1: CÔNG VIỆC (HOẠT ĐỘNG) TOÀN NIÊN, TOÀN KHÓA TRONG TOÀN TRƯỜNG
 

Stt
THỜI GIAN
HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
KHOA
QL ĐÀO TẠO
HTQT & NCKH
QUẢN TRỊ
SỰ KIỆN SV – ĐOÀN TN
THANH TRA
Ngày/ tháng
Học kỳ
NĂM 1
NĂM 2
NĂM 3
NĂM 4
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SỐ KHỐI:
8                    : Khối Khoa
9                    :  Quản lý đào tạo
10                : Hợp tác quốc tế và NCKH
11                : Quản trị
12                : Sự kiện SV – Đoàn TN
13                : Thanh tra
 
 MẪU 2….. (Số khối): CÔNG VIỆC TOÀN NIÊN TOÀN KHÓA CỦA KHỐI……………..
 

Stt
THỜI GIAN
NỘI DUNG CÔNG VIỆC DẠY VÀ HỌC Ở CÁC BẬC
NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN, CHUYÊN MÔN BÁN CHUYÊN TRÁCH VÀ QUẢN LÝ
Ngày/
tháng
Học kỳ
NĂM 1
NĂM 2
NĂM 3
NĂM 4
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SỐ KHỐI:
8        : Khối Khoa
9        :  Quản lý đào tạo
10    : Hợp tác quốc tế và NCKH
11    : Quản trị
12    : Sự kiện SV – Đoàn TN
13    : Thanh tra
 
MẪU 3…..(Số khối/ số đơn vị): CÔNG VIỆC TOÀN NIÊN, TOÀN KHOA CỦA ĐƠN VỊ PHÒNG/BAN/KHOA/TỔ
 

Stt
THỜI GIAN
NỘI DUNG CÔNG VIỆC DẠY VÀ HỌC Ở CÁC BẬC
NỘI DUNG CÔNG VIỆC CHUYÊN MÔN, CHUYÊN MÔN BÁN CHUYÊN TRÁCH VÀ QUẢN LÝ
Ngày/
tháng
Học kỳ
NĂM 1
NĂM 2
NĂM 3
NĂM 4
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SỐ KHỐI:
8        : Khối Khoa
9        : Khối Quản lý đào tạo
10    : Hợp tác quốc tế và NCKH
11    : Quản trị
12    : Sự kiện SV – Đoàn TN
13    : Thanh tra
SỐ ĐƠN VỊ:
Lấy 3 ký tự viết tắt của tên đơn vị
Ví dụ: Phòng Hành chính nhân sự: HCN


 

 
MẪU 4…… (Số khối/ số đơn vị): MỤC TIÊUCÔNG VIỆC TOÀN NIÊN TOÀN KHÓA  CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG/ BAN/ KHOA/ TỔ
 

STT
NGÀY/ THÁNG
HỌC KỲ
CÁC NỘI DUNG CÔNG VIỆC (NHIỆM VỤ)
TÊN HOẠCH ĐỊNH
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC
NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH
NGƯỜI ĐỒNG TRÁCH NHIỆM
THỜI GIAN HOÀN THÀNH
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SỐ KHỐI:
8        : Khối Khoa
9        : Khối Quản lý đào tạo
10    : Hợp tác quốc tế và NCKH
11    : Quản trị
12    : Sự kiện SV – Đoàn TN
13    : Thanh tra
SỐ ĐƠN VỊ:
Lấy 3 ký tự viết tắt của tên đơn vị
Ví dụ: Phòng Hành chính nhân sự: HCN

 

MẪU 5…… (Số khối/ số đơn vị/ số cá nhân): CÔNG VIỆC TOÀN NIÊN TOÀN KHÓA CỦA CÁ NHÂN
 

STT
NGÀY/ THÁNG
HỌC KỲ
NỘI DUNG NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN
MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC
NGÀY HOÀN THÀNH
MỨC ĐỘ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
NỘI DUNG NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN BÁN CHUYÊN TRÁCH
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
NỘI DUNG NHIỆM VỤ QUẢN LÝ
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
THAM MƯU, GÓP Ý, CẢI TIẾN
 
 
 

 
SỐ KHỐI:
8        : Khối Khoa
9        : Khối Quản lý đào tạo
10    : Hợp tác quốc tế và NCKH
11    : Quản trị
12    : Sự kiện SV – Đoàn TN
13    : Thanh tra
SỐ ĐƠN VỊ:
Lấy 3 ký tự viết tắt của tên đơn vị
Ví dụ: Phòng Hành chính nhân sự: HCN
SỐ CÁ NHÂN: Được lấy theo số ID (T. Khánh P. Đào tạo cung cấp)
MẪU 6….. (Số khối/ số đơn vị): BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC TOÀN NIÊN TOÀN KHÓA CÁC ĐƠN VỊ
 

STT
NGÀY/ THÁNG
HỌC KỲ
NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU CHUYÊN MÔN
KẾT QUẢ MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC
NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN BÁN CHUYÊN TRÁCH
KẾT QUẢ, MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC
NHIỆM VỤ QUẢN LÝ
KẾT QUẢ, MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
THAM MƯU, ĐỀ XUẤT CHO ĐƠN VỊ/ KHỐI VÀ TRƯỜNG
 

 
SỐ KHỐI:
8        : Khối Khoa
9        : Khối Quản lý đào tạo
10    : Khối Hợp tác quốc tế và NCKH
11    : Khối Quản trị
12    :  Sự kiện SV – Đoàn TN
13    : Thanh tra
SỐ ĐƠN VỊ:
Lấy 3 ký tự viết tắt của tên đơn vị
Ví dụ: Phòng Hành chính nhân sự:  HCN